Openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Onderdeel van Acis

algemene header afbeelding

Druk bezochte nieuwjaarsreceptie »

OUD-BEIJERLAND: Op maandag 9 januari organiseerde Stichting Acis (opo/ovo) een druk bezochte nieuwjaarsreceptie in de aula van het Hoeksch Lyceum. Niet alleen veel medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs ontmoetten elkaar, maar ook vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en zakelijke relaties.

Halverwege de receptie werd er gespeecht door voorzitter Wout jumpexam exams van Steenis en directeur/bestuurder Luc van Heeren.
Van Steenis gaf aan dat het openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard veel belang hecht aan samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs, omdat dit in het belang is van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd en hun ouders. ‘Door het onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs beter op elkaar af te stemmen zullen minder kinderen problemen ervaren of vastlopen bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs’, aldus Van Steenis. ‘Dit vraagt om één visie, één beleid, één stuk collegiale solidariteit tussen de leraren van het primair en voortgezet onderwijs’.

Verder benadrukte de voorzitter dat onze opdracht nog een tweede dimensie heeft: ‘Al onze leerlingen zullen al groeiend in kennis en vaardigheden ook moeten leren burger te worden. Dat leerdoel bieden we ze vanuit de kern van het gedachtegoed van de openbare school: respect voor ieder mens, ongeacht verschillen in geloofs- of levensovertuiging, sociale afkomst, seksuele geaardheid. Dat vraagt om een leraar als voorbeeld, die voorleeft en voordenkt en er zo aan bijdraagt dat de leerlingen meeleven, meedenken en vooral ook naleven en nadenken. Onze scholen moeten een bakermat zijn voor een echte civil society. De Hoeksche Waard is een prima terrein om daarvoor te oefenen’, aldus Van Steenis.

Directeur/bestuurder, Luc van Heeren, keek terug op het memorabele jaar 2011 waarin het openbaar primair en voortgezet onderwijs nauw met elkaar werden verbonden. jumpexam exams
Andere gedenkwaardigheden zijn:
-RSG Koninginneweg werd Actief College; RSG Hoefsmid heet nu Hoeksch Lyceum.
-Obs De Viking mocht van de minister blijven.
-Obs Onder de Wieken verwierf het Dalton keurmerk.
-Het Hoeksch Lyceum startte een sportklas.
-Obs De Klinker en De Zevensprong zijn de eerste gecertificeerde EarlyBird scholen buiten Rotterdam.
-ObsDe Zevensprong Noord werd uitgebreid en spectaculair verbouwd.
-De gebouwen van het Hoeksch Lyceum en het Actief College ondergingen een metamorfose.
-Het marktaandeel openbaar primair onderwijs steeg naar 44%. Landelijk is dat 31%.
-De onderwijsinspectie beoordeelde de kwaliteit van al onze basisscholen met ‘goed’. Ook onze scholen voor voortgezet onderwijs kregen voor alle afdelingen (Vwo, Havo, Mavo, Vmbo kader en Vmbo basis) een goede beoordeling. De inspecteur kwam zelfs speciaal naar de Acis studiedag om alle medewerkers te complimenteren.

Vervolgens keek Van Heeren vooruit. In 2012 wachten ons nieuwe uitdagingen:
-In het hele land en in de Hoeksche Waard worden minder kinderen geboren. Hierdoor kan het voortbestaan van scholen in kleine kernen in het geding zijn. Omdat de openbare basisschool vaak de laatste maatschappelijke voorziening in de kern is, is deze school van groot belang voor de vitaliteit van het dorp. Gemeenten, de woningstichting en Stichting Acis zullen samen actief beleid moeten ontwikkelen.
– In verband met de invoering van de wet Passend onderwijs op 1 augustus 2013, worden in 2012 voorbereidingen getroffen op de fusie van het Acis samenwerkingsverband met het samenwerkingsverband van Stichting De Waard.

-Verder staat in 2012 op de agenda: De realisatie van nieuwbouw voor de Obs De Klinker. Voorbereiden van nieuwbouw voor de Obs Boomgaard, Het Pluspunt en De Gouwaert en uitbreiding van Het Driespan.
-Verbreding van het onderwijsaanbod op het Actief College met de sector economie (opleiding handel en administratie) en uitbreiding van de sportklas en het International Business College op het Hoeksch Lyceum.

Na de toespraken zorgden leerlingen van het Actief College en Hoeksch Lyceum er voor dat de hapjes makkelijk konden worden weggespoeld. Zangeres, Patricia Foort, gooide het tempo omhoog en zorgde daarmee voor een extra feestelijke stemming.

Welkom 2012!

Bron: Acis (opo/ovo) HW

Foto’s: Harie Schellekens

 

 

Landelijk één op drie leerlingen naar openbare school; in HW bijna een op twee! »

HOEKSCHE WAARD/DEN HAAG: Met een aandeel van 31 procent van de leerlingen is het openbaar primair onderwijs landelijk de op één na grootste denominatie. Het rooms-katholieke primair onderwijs staat met 34 procent op nummer 1, het pc-onderwijs met 28 procent op nummer 3. C4060-089J
Deze en andere cijfers staan in het Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2011 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De verhoudingen in de Hoeksche Waard zien er echter totaal anders uit. De scholen van Stichting Acis openbaar primair onderwijs telden op 1 oktober 2011 samen 3616 leerlingen. Dat is 44% van alle kinderen.
In de Hoeksche Waard is het openbaar onderwijs dus veruit de grootste denominatie.
Rosetta Stone プロダクトキー

Het protestants christelijk onderwijs kwam met 3196 leerlingen (38,5%) op de tweede plaats. De reformatorische, katholieke en Vrije school hebben samen een aandeel van 17,5%. De positie van het openbaar primair onderwijs in de Hoeksche Waard is de laatste jaren steeds sterker geworden. Het marktaandeel steeg in 7 jaar tijd met ruim 3%.

Acis is het sterkst vertegenwoordigd in Binnenmaas (54%), gevolgd door Strijen (50,1%), Cromstrijen (49,2%), Korendijk (36,7%) en Oud-Beijerland (33%). In Oud-Beijerland steeg het marktaandeel van de openbare scholen het hardst. Van 704 leerlingen (25,1%) in 2005 naar 896 leerlingen (33%) in 2011.

Krimp
Het CBS keek ook naar landelijke demografische ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar en de kwantitatieve gevolgen daarvan voor het primair onderwijs. Een daling van het aantal leerlingen doet zich tot nu toe vooral voor in Limburg (-13 procent) en in mindere mate in Zeeland (-5 procent). De grootste stijger is Utrecht (+9 procent).
In de Hoeksche Waard is het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd in dezelfde periode met 3% gedaald.

Voortgezet onderwijs
Bij het voortgezet onderwijs maakt het CBS geen onderscheid tussen de verschillende denominaties. Wel laat het jaarboek zien dat het totale aantal leerlingen in het vo in de afgelopen tien jaar met ruim 45.000 is gestegen tot circa 939.600.
Het aantal vmbo´ers nam met 8 procent af tot ruim 203.000, terwijl het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs bijna verdubbelde tot 27.000. Bij havo en vwo was een stijging van 29 procent te zien tot respectievelijk 151.000 en 165.000 leerlingen.1Z0-506

C4060-087

Het westen en midden van het land hebben de hoogste percentages havo- en vwo-leerlingen, terwijl Oost-Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland procentueel de minste havo´ers en vwo´ers hebben

bron: Acis/CBS

Raad Oud-Beijerland voor breed onderwijsaanbod »

Raad Oud-Beijerland voor breed onderwijsaanbod; tegen motie Strijen

OUD-BEIJERLAND: De aanvraag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO) Hoeksche Waard om met ingang van het nieuwe schooljaar te starten met een sector economie (Vmbo) aan het Actief College, leverde de gemeenteraad vanavond weinig hoofdbrekens op.

Alle partijen vonden het een goede zaak dat het aanbod van voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard verder zou worden verbreed.

Ook de aanvraag van Stichting Galileï om in samenwerking met Stichting OVO praktijkonderwijs aan te bieden in het gebouw van het Actief College kon op de unanieme  steun van de gemeenteraad rekenen. Ook als de gemeente daar extra kosten voor moet maken. ‘Zeker kwetsbare kinderen moet je op het eiland houden’, oordeelde de Raad. De aanvragen worden nu ter besluitvorming voorgelegd aan de Minister.
Bram Kruit, Groen Links, complimenteerde Stichting OVO dat dit schoolbestuur in haar korte bestaan al een dergelijk uitgewerkt en omvangrijk voorstel kon doen.

De fractieleider van de PvdA, Iwan Mahadew, uitte zijn onvrede over de negatieve opstelling van de gemeenteraad van Strijen en met name van de VVD fractie over het samenwerkend openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard. ‘De VVD brengt met haar motie, die er alleen op gericht is een fusie tussen het primair en voortgezet onderwijs tegen te houden, het openbaar onderwijs  ten onrechte schade toe’. Burgemeester Tigelaar verzocht Mahadew daarop zich te beperken tot het agendapunt: Uitbreiding aanbod voortgezet onderwijs.

Geert Jeelof, Bint, kon het op zijn beurt ook niet nalaten eveneens zijn verontwaardiging uit te spreken over de opstelling en de felle bewoordingen van de gemeenteraad van Strijen gericht aan het openbaar primair en voortgezet onderwijs dat nog altijd de ambitie heeft te fuseren. Jeelof  vond het ongepast dat de gemeenteraad in Strijen het openbaar onderwijs  een tunnelvisie  en drammerigheid verwijt ten aanzien van de fusie.

Motie
De fracties van Bint en de PvdA dienden daarop gezamenlijk een motie in, die op zeer brede steun mocht rekenen. In de motie neemt de gemeenteraad het volgende standpunt in:

  • De verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs is stapsgewijs en weloverwogebn uitgevoerd
  • Gestreefd wordt naar een fusie van Acis en OVO, zodat een doorgaande lijn op onderwijskundig en organisatorisch gebied alsmede een sterke onderwijsorganisatie voor openbaar onderwijs ontstaat.
  • De gemeenteraad neemt afstand van het standpunt van de Raad van Strijen en distantieert zich van de door die Raad gebruikte argumenten en bewoordingen over het samenwerkend openbaar onderwijs.
  • Tevens acht men het standpunt van de Raad van Strijen niet bevorderlijk voor de samenwerking in de Hoeksche Waard en kwalificeert het als schadelijk voor het openbaar onderwijs.

Brede steun
Alleen Groen Links stemde tegen. Niet zo zeer tegen de inhoud van de motie, maar vooral tegen de procedure. Het CDA stemde voor en drong er bij de overige fracties op aan in het regionaal overleg een poging te doen  de Strijense collega’s tot bezinning te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag….

Bron: Acis/OVO

Agenda

Er zijn nog geen agenda items.